• Đoàn Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0967934784
  • Email:
   doanthanhtuanthcslh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Kiều Tiếng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01224026802
  • Email:
   tienglonghungc2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Châu Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0939286968
  • Email:
   thuythuytin@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hồng Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0989687571
  • Email:
   nguyenhongtranst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Minh Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01683318506
  • Email:
   minhtrithcslonghung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0979012830
  • Email:
   vanthilonghung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Văn Đủ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01683942496
  • Email:
   huynhvanduc2lh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Bé Chín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01692353360
  • Email:
   bechinlonghung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cao Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01648232218
  • Email:
   caophonglh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01655340980
  • Email:
   dangthihuethcslonghung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Minh Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01683318506
  • Email:
   minhtrithcslonghung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: